Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο, τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των πληροφοριών αυτών. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς.

 

Το ιατρείο του Ιατρού- Δερματολόγου- Αφροδισιολόγου Παναγιώτη Παπασταματάκη και η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Laser Derma Treatment», η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής, επί της Λεωφόρου Λαυρίου αρ. 142, ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενημερώνουν το πρόσωπο στο οποίο εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής το «Υποκείμενο») το οποίο επισκέπτεται/χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα https://laserdermatreatment.gr / (εφεξής «ιστότοπος») ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς (εφεξής «Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019 (εφεξής ο «Νόμος») και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «GDPR»), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το Ιατρείο

Το ιατρείο μας διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κλπ. Τα ανωτέρω προσωπικό δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από το Υποκείμενο ενέργειας.

 1. Χρήση του Ιστότοπου από Ανήλικους

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α) του Κανονισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Νόμου, ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν μέσω του παρόντος Ιστότοπου προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Αιτούμαστε τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες στον Ιστότοπο.

 

 1. Σκοπός Επεξεργασίας των Δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται αφενός για σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους με τις υπηρεσίες που μας ζητάτε και σας προσφέρουμε ή/και για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας μας, όπως είναι αναμενόμενο, λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών και ιδίως δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας. Πάντοτε προτού λάβουμε και επεξεργαστούμε αυτού του είδους τα δεδομένα, φροντίζουμε να μας έχετε δώσετε τη ρητή και σαφή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν η επεξεργασία γίνεται βάσει εκ του νόμου υποχρεώσεώς μας, σε κάθε δε περίπτωση θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού.

 

 1. Χρόνος Τήρησης των Δεδομένων

Τα εν λόγω δεδομένα τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους (βλ. παράγραφο υπ’ αριθμόν 3) και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης, τα δεδομένα υγείας δε τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ της ιατρού και του ασθενούς. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία, όπως λ.χ. σε περίπτωση ανάκυψης αστικής φύσεως υποθέσεων ή διερεύνησης αξιόποινης πράξης, περίπτωση φορολογικού ελέγχου κλπ.

 

 1. Ασφάλεια των Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τους Υπεύθυνους διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Οι Υπεύθυνοι λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας

 

 1. Παραβίαση Δεδομένων

Οι Υπεύθυνοι δεσμεύονται ότι σε περίπτωση παραβίασης της βάσης δεδομένων του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων θα ενημερώσουν το Υποκείμενο καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα εντός 72 ωρών από την παραβίαση.

 

 1. Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι οι ίδιοι οι Υπεύθυνοι καθώς και οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό τους.

Οι Υπεύθυνοι εγγυώνται ότι δεν θα προβούν σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρούν το δικαίωμα να κοινοποιήσουν πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.

 

 1. Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό των Υπευθύνων

Ο Ιατρός Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος Παναγιώτης Παπασταματάκης και η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Laser Derma Treatment», η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής, επί της Λεωφόρου Λαυρίου αρ. 142, είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,  που μας χορηγούντται. Περαιτέρω, οι Υπεύθυνοι δύνανται να χρησιμοποιήσουν τρίτους παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. παρόχους web hosting, παρόχους διαχείρισης δεδομένων, δικηγόρους, λογιστές, εταιρίες courier) για να διαχειρίζονται μια η περισσότερες πτυχές των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών. Όταν οι Υπεύθυνοι κάνουν χρήση μια εξωτερικής εταιρίας ή συνεργάτη, χρησιμοποιούν συμβατικές δεσμεύσεις και άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Ιστότοπου χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική.

 

 1. Χρήση Cookies

Οι Υπεύθυνοι χρησιμοποιούν cookies, μέσω του κοινού διαδικτυακού τους τόπου, για να αναλύουν την συμπεριφορά των επισκεπτών, να διαχειρίζονται τον Ιστότοπο, να παρακολουθούν τις προτιμήσεις των χρηστών και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για αυτούς. Αυτό γίνεται, προκειμένου να προσωποποιούν την εμπειρία των χρηστών στον Ιστότοπο. Οι Υπεύθυνοι χρησιμοποιούν cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τι χρηστών. Με τον τρόπο αυτό ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές και τις προτιμήσεις των χρηστών (όπως προτιμήσεις απεικόνισης, γλώσσα κλπ.) για ένα χρονικό διάστημα, και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγονται οι προτιμήσεις αυτές εκ νέου, κάθε φορά που οι ίδιοι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο ή φυλλομετρούν τις σελίδες του.

 

 1. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε διασύνδεση του ιστότοπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους των Υπευθύνων ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Τα Υποκείμενα θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

 

 1. Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής

Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info@laserdermatreatment.gr από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε το αρχικό email, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.

 

 1. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6475600, Fax 210-6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints/adoo.gr.

 

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, τα Υποκείμενα πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές